Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Groene Hart Pad zuid

voeten

6. Berkel en Rodenrijs - Vlaardingen Holy

20 februari 2012

Buitenhuizia

Berkel en Rodenrijs breidt zich ook naar het westen uit. Vanuit het station van de metro, de vroegere Hofpleinlijn tussen Den Haag en Rotterdam, loop ik over wat verbindingswegen een ouder nieuwbouwwijkje in. Het ligt tussen kassen en bedrijven. Met een onmogelijke lus passeer ik een nieuwe ringweg die met een tunnel onder een ringvaart doorgaat. De geluidsschermen steken als afzichtelijke bouwsels boven het maaiveld uit. Verderop staan oude huizen langs de vaart en de parallelweg daarachter. Daartussen ligt een mooi strookje voor de bouw van buitenhuizen. Er zijn er al wat klaar. Wel iets anders dan een flatje in een nieuwbouwwijk. Het lijkt erop dat gemeenten de manie van het bouwen buitenhuizen met gretigheid aangrijpen. Winnaars zijn de projectontwikkelaars, de ver-bovenmodalen, de gemeenten. Verliezers: de open ruimte.

Als de weg afbuigt naar het noordwesten, neemt de bouwactiviteit af, maar dan ben ik wel anderhalve kilometer verder.

Bergboezem

IMG_1884 (44K) Bergboezem polder: waterboezem en weidereservaat

Na de brug over boezemwetering zie ik aan mijn rechterhand de geheel open Bergboezem. Dit is een polder die onbebouwd bleef omdat hij van tijd tot tijd, bij calamiteiten, gebruikt wordt om boezemwater te bergen. Door de openheid is het een goed weidevogelgebied. Op een bord bij de polder pleit men voor het behoud van de polder in zijn huidige staat en verzet men zich tegen theoretische natuurmakers. Zie verder het kader hiernaast.

Ackerdijkse Plassen

IMG_1888 (44K) Voetbtug over Berkelsche Zweth, bij Ackerdijkse plassen

Langs de voetbrug over de Berkelsche Zweth wandel ik verder. Over het paadje over de dijk. Rechts liggen de Ackerdijkse Plassen. Een restant van oude ontveningen: plassen en bosjes en graslanden in een weinig bedorven polder. Behalve dan dat het verkeer van de A13 er langs raast.

Ook een goed vogelgebied. Ik zag wel eens een blauwe kiekendief en zelfs een keer een kraanvogel. In het water en het riet dat ik van het dijkje af kan overzien is nog weinig leven te bespeuren. Wat later in het voorjaar wemelt het hier van de grutto's en andere weidevogels. Wel zitten er verder weg veel ganzen. Terwijl af en toe een aalscholver uit de lang bestaande kolonie bij de plasjes op vliegt.

Delfste Schie en Poldervaart

IMG_1889 (30K) Zicht vanaf brug bij Zweth op torens van Delft over de Delftsche Schie

Bij Zweth kan ik via een fietsbrug de Delfstche Schie oversteken. Het lanschap vanaf de brug gezien is open.

IMG_1890 (29K) Het open weidelandschap van Midden Delfland

IMG_1891 (52K) Gemaal in onbruik langs Schie

In de kaarsrechte Poldervaart, die nog grotendeels met ijs bedekt is, land vlakbij mij met veel geruis, een zwaan, gelukkig in een groot wak. Aan de overkant de grootste afvalberg van Nederland. Rechts is een recreatiegebied aangelegd, terwijl de oudere kaart hier nog weilanden meldt. Het is groen van het overbekende soort: bosjes, watertjes en kronkelende paden.

Kethel en de voorsteden

Na onder de spoorlijn door te zijn gegaan, kom ik in de buitenwijken van Schiedam. Daar koers ik af op het dorpje Kethel dat geheel door de uitbreidingen wordt omringd. Een klein stukje weide laat nog vrij uitzicht op het kerkje.

IMG_1892 (73K) Kerkje van Kethel, middenin Vlaardingse nieuwbouwwijken

Vanaf hier voert mijn weg weer door en langs de randen van de uitbreidingen van Schiedam en Vlaardingen. Ik kan rechts van mij het gebied Vockestaart zien liggen dat in al zijn openheid reikt tot Schipluiden en Delft nog geen vier kilometer verder. Ik kruis het weglichaam van de A4. Op de volgende etappe zal ik dit gebied aan de noordzijde passeren en weer de A4 kruisen.

IMG_1893 (52K) Tracee van de A4, het zal niet lang meer duren!

→ naar boven

Hoe lang is Midden-Delfland nog open?

Bergboezem

Plannen

Er zijn vergevorderde plannen voor ingrepen in deze polder. Het hoogheemraadschap Delfland vindt dat de boezemcapaciteit verdubbeld moet worden, omdat meer waterberging steeds noodzakelijker wordt. Verder moet het gebied ingezet worden als onderdeel van de Groene Zoom of Slinger, die in dit volgebouwde deel van Delfland is geprojecteerd als een soort groene long en verbindingszone. De nieuwe inrichting moet zowel in natuurwaarden als in recreatiemogelijkheden voorzien. Het project is nu bijna zover dat het uitgevoerd gaat worden. Zie:

→ Hoogheemr. Delfland

Stop moeras

IMG_1883a (53K)

Maar lokale milieuactivisten en boeren ("boezemvrienden") verzetten zich tegen dit plan dat in hun ogen de cultuurhistorische en natuurhistorische waarde van de polder zwaar zal aantasten. In hun ogen is het gebied als weidevogelgebied alleen maar beter geworden door het boerenbeheer. Een coalitie van boeren en natuurbeschermers dus. Bij de plannen die voorliggen zou de weidevogelstand juist hard achteruitgaan. De kosten zijn hoog en de afwateringsplannen zijn niet goed doordacht. Zie:

→ website boezemvrienden

Afweging

Of een verdubbeling van de opslagcapaciteit van de bergboezem echt nodig is, valt moeilijk te beoordelen voor een buitenstaander. Misschien kan het wel met minder. In mijn ogen doen de argumenten van de tegenstanders, dat de weidevogelstand is toegenomen door het boerenbeheer wat onwaarschijnlijk aan. Drogere grond, meer bemesting en vaker maaien, leiden i.h.a. niet tot een verbetering van de weidevogelstand. Met hun alternatieve plan voor het weidebeheer lijken de "boezemvrienden" mij daarin gelijk te geven. Waarom zou dit plan anders nodig zijn?

Het gevaar van de plannen van het hoogheemraadschap (en provincie en gemeenten) is, dat er onnodig veel nieuwe natuur wordt geknutseld met als resultaat versnippering. Kleine lapjes plas, dras en recreatienatuur en paden worden aangelegd in een gebied dat nu in zijn geheel weidegebied is. En aan versnipperde natuurontwikkeling is er al genoeg in het Groene Hart te vinden. Het lijkt me aantrekkelijk het open weidekarakter te behouden en te verbeteren met een weidebeheer zoals door de boezemvrienden voorgesteld.

→ naar boven

→ volgende etappe